Hallituksen kokous 31.3.2015

PÖYTÄKIRJA
Fides Ostiensis ry:n ylimääräinen kokous
31.3.2015, klo 13.00, luentosali AT201

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta
2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2.2. Valitaan kokouksen sihteeri
2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Hannu Mustakallion kutsuminen kunniajäseneksi
6. Uuden sihteerin valinta
7. META
8. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Noora Mattila avasi kokouksen klo 13.00.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Esitys: Valitaan Noora Mattila kokouksen puheenjohtajaksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
2.2. Valitaan kokouksen sihteeri
Esitys: Valitaan Atte Hokkanen kokouksen sihteeriksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Esitys: Valitaan Anna Mustonen ja Katja Räsänen-Vesala pöytäkirjantarkastajiksi. He toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Esitys: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Fides Ostiensis ry:n sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan julkisesti yhdistyksen ilmoitustaululla, Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa läntisen teologian osastossa.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: kuudes pykälä jätetään käsittelemättä.

5. Hannu Mustakallion kutsuminen kunniajäseneksi
Esitys: Hallitus esittää kokoukselle kirkkohistorian professori ja läntisen teologian koulutusohjelman vastuuhenkilö Hannu Mustakallion kutsumista Fides Ostiensis ry:n kunniajäseneksi. Hannu Mustakallio on sekä ansioitunut opettaja, että pitkäaikainen oppiaineen esimies. Mustakallio on Fideksen korvaamaton apu hallinnollisissa asioissa, ja on mahdollistanut tiiviin yhteistyön osaston ja ainejärjestön välillä. Mustakallio on asialleen omistautunut, sekä kiinnostunut opiskelijoiden asioista ja jaksamisesta. Kunniajäsenyys julkistetaan Fideksen vuosijuhlapäivänä 15.4.2015.
Päätös: Hannu Mustakallio valittiin yksimielisesti seuran kunniajäseneksi. Asia julkistetaan
Fideksen vuosijuhlapäivänä 15.4.2015.

6. Uuden sihteerin valinta
Asia: Sihteeri Kari-Antti Kitunen luopuu tehtävästään.
Esitys: Valitaan uusi henkilö sihteerin tehtävään jäljellä olevan hallituskauden ajaksi.
Päätös: Pykälää ei käsitelty, sillä Kitunen oli ilmoittanut hallitukselle jatkavansa tehtävässä.
7. Muut esille tulevat asiat
Asia: META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.
Päätös: Ei muita käsiteltäviä asioita.

8. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05.

Joensuussa 31.3.2015,

______________________________ _____________________________________
Noora Mattila, kokouksen puheenjohtaja Atte Hokkanen, kokouksen sihteeri

_______________________________ _____________________________________
Anna Mustonen, pöytäkirjantarkastaja Katja Räsänen-Vesala, pöytäkirjantarkastaja

Vastaa