Hallituksen kokous 6.5.2015

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Keskiviikko 6.5.2015 klo 12:00, Puheenjohtajan asunto

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Fideksen vapputapahtumaa koskevan palautteen käsitteleminen
7. Fideksen Ilmestys
8. Orientaatioviikko ja fuksiaiset
9. Teologien retki Jerusalemiin
10. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI: Messu Muutoksessa – seminaarin tilanne
11. Kirjastoprojekti
12. Fideksen 20-vuotisjuhlakomitean perustaminen
13. META
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
15. Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:08

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Läsnä: Noora Mattila, Katja Niskala, Kari-Antti Kitunen, Katja Räsänen-Vesala, Anna Mustonen, Anna Ojala, Emilia Heikkinen, Sara Salonen, Miika Kähkönen (saapui 12:15), Julianna Räty (poistui 13:00)

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 9.4.2015 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (5/2015, 9.4.2015) pöytäkirja

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
5.1. Kirjabasaari meni ihan hyvin, soveltavien opintojen kirjatilausta järjestellään
5.2. Jäsenrekisteriä päivitetään tulevien viikkojen aikana
5.3. Toimintavastaava on ihan loppu, Sara saa ottaa lisää vastuuta syksystä eteenpäin
5.4. Sitsit tuotti voittoa
5.5. Kesäbileet on tänään
5.6. Ensi viikolla viimeinen päivähartaus ja teologi-ilta tälle keväälle
5.7. Virsilauluilta ei vetänyt enää veisaajia
5.8. Blogivuorot saatu hoidettua, Katja Niskala kirjoittaa tässä kuussa.
5.9. Syyskuun teologi-ilta on jo sovittu, aiheena hartauden pitäminen
5.10. Martin Ubanin palkitseminen oli ISYYstä johtuen hankalaa, jouduttiin hankkimaan oma ruusu ja diplomi, koska ISYY:lla ei ollut sellaisia lupauksista huolimatta tarjolla
5.11. Palautepäivä meni hyvin, siellä jopa syntyi keskustelua
5.12. Vappu onnistui, melkein kaikille riitti makkaraa
5.13. Puheenjohtaja kävi Turussa TSF:n vuosijuhlassa
5.14. Tuutoreiden kanssa on aloitettu syksyn suunnittelu
5.15. Liikuntavuoroilla ei ole ollut hirveesti porukkaa
5.16. Opintotukikoris oli sunnuntaina ja siellä oli fidesläisiäkin
5.17. Jäsenrekisterille on tehty rekisteriseloste

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Fideksen vapputapahtumia koskevan palautteen käsitteleminen
Asia: Fides sai palautetta liittyen vapputapahtumien käytänteisiin esimerkiksi turvallisuuskysymyksiin liittyen.
Esitys: Keskustellaan asiaan liittyvistä toimintaohjeista ja linjanvedoista.
Päätös: Mikäli Fideksen tapahtumissa havaitaan laittomien päihteiden käyttöä, pyydetään tähän syyllistyneitä poistumaan, tarvittaessa ilmoitetaan asiasta viranomaisille.

7. Fideksen Ilmestys
Asia: Fideksen Ilmestyksen kokoaminen on tuottanut tänä keväänä vaikeuksia.
Esitys: Keskustellaan, julkaistaanko Ilmestys vuonna 2015, missä muodossa ja millä aikataululla.
Päätös: Ilmestyksen konseptia kehitetään ja valmis Ilmestys julkaistaan lopulta syys-lokakuun vaihteessa

8. Orientaatioviikko & fuksiaiset
Asia: Keskustellaan orientaatioviikon ohjelmasta ja fuksiaisista.
Tuutorit ja Fideksen edustus kohtaavat ensi viikolla, jolloin alkaa varsinainen orientaatioviikon ohjelman ja tavoitteiden suunnittelu. Yhteistyötä tuutoreiden ja ainejärjestön välillä halutaan lisätä.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi

9. Teologien retki Jerusalemiin
Asia: Jerusalemin matkaa järjestävään työryhmään kuuluva hallituksen yhteyshenkilö, Katja Niskala, esittelee matkajärjestelyjen tilanteen.
Matkan järjestäminen tultaisiin hoitamaan matkatoimiston kautta, jolloin työryhmän tehtäväksi jäisi vain varainhankinta. Edelleen tarvitaan kuitenkin omasta puolesta matkanjohtaja.
Lauantaina 16.5. klo 12-16 Fideksen ravintolapäivän kahvila Louhelantuvalla
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Päätettiin tarjota tulevalle matkanjohtajalle matka puoleen hintaan

10. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa VI: Messu Muutoksessa – seminaarin tilanne
Asia: Seminaarin työryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet kertovat seminaarin tilanteesta.
Että loistavaa! Katso facebook-tapahtuma!
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

11. Kirjastoprojekti
Asia: Keskustellaan kirjastoprojektin tilanteesta.
Esitys: Päätetään, miten ja millä aikataululla kertaalleen kaatunutta projektia ruvetaan viemään eteenpäin.
Päätös: Syksyllä aletaan tekemään

12. Fideksen 20-vuotisjuhlakomitean perustaminen
Asia: Fides täyttää vuonna 2017 20 vuotta. Jotta pyöreitä vuosia voitaisiin juhlistaa asianmukaisesti, on paikallaan perustaa vuosijuhlien järjestelyä varten vuosijuhlakomitea ajoissa.
Esitys: Keskustellaan vuosijuhlakomitean perustamisesta ja sen aikataulusta.
Päätös: Perustetaan syksyllä komitea järjestämään Fideksen 20-vuotisjuhlia. Komitean jäseniksi kutsutaan myös alumneja.

13. Muut esille tulevat asiat
META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta elokuussa.
Päätös: Päätettiin päättää seuraavan kokouksen ajankohta elokuussa

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40

Noora Mattila Kari-Antti Kitunen
Puheenjohtaja Sihteeri

Vastaa