YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Fides Ostiensis ry ja sen
kotipaikka on Joensuu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teologeja

yhdistävänä tekijänä. Yhdistys pyrkii valvomaan Itä-
Suomen yliopiston läntisen teologian opiskelijoiden

yleisiä ja yhteisiä etuja, sekä pyrkii yhteistoimintaan
muiden alan järjestöjen kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää
opiskelijoilleen virkistystoimintaa ja kokouksia. Se
seuraa opintojen järjestämistä ja pyrkii vaikuttamaan
opetussuunnitelman kehittämiseen mahdollisuuksien
mukaan antaen lausuntoja ja tehden esityksiä.
Yhdistys pyrkii myös aktiiviseen vuorovaikutukseen
opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna
asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä

liittymismaksun maksanut perustutkintoa suorittava Itä-
Suomen yliopiston läntisen teologian pääaineopiskelija

tai läntisen teologian sivuaineopiskelija, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle

taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Varsinaisen jäsenen on erottava sen lukukauden
päätyttyä, kun hän on suorittanut teologian maisterin
tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa, tai tutkinnon, jonka
kokonaisuuteen läntisen teologian sivuaineopinnot ovat
sisältyneet. Muutoin hänet erotetaan yhdistyksestä.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei ole
maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun
mennessä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja yhdistyksen kannattavilta
jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää

yhdistyksen syyskokous. Varsinaisen jäsenen liittymis-
ja jäsenmaksu kattaa koko opiskeluajan, kannattavilta

jäseniltä perittävä maksu on vuotuinen. Kunniajäsenet
eivät suorita jäsenmaksua.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon
kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja,
rahastonhoitaja, sihteeri ja vähintään viisi (5) ja
enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä
sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten
vastuualueista päättää yhdistyksen syyskokous.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus täydentää tarvittaessa hallituksen jäsenten
vastuualuejakoa ja ottaa ulkopuoleltaan tarvittavat
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi
yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille
tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai
tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa
ja syyskokous marras- joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous

on järjestettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella
jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla ja kunniajäsenillä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistykseen
kuulumattomien henkilöiden läsnäolo-oikeudesta
yhdistyksen kokouksissa päättää kokouksen
puheenjohtaja.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut vähintään puolet annetuista änistä, ellei
näistä säännöissä tai yhdistyslaissa muuta määrätä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

10. Yhdistyksen koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset
koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta. Kokouksista ilmoitetaan julkisesti yhdistyksen
ilmoitustaululla, Itä-Suomen yliopiston filosofisessa
tiedekunnassa läntisen teologian osastossa.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle
kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai
tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä hallitukselle hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.