YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

FIDES OSTIENSIS – YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja yhdistyksen kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on Fides Ostiensis ja sen kotipaikka on Joensuu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teologeja yhdistävänä tekijänä. Yhdistys pyrkii valvomaan
Itä-Suomen yliopiston läntisen teologian opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja, sekä pyrkii yhteistoimintaan muiden alan järjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää opiskelijoilleen virkistystoimintaa ja kokouksia. Se seuraa opintojen järjestämistä ja pyrkii vaikuttamaan opetussuunnitelman kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan antaen lausuntoja ja tehden esityksiä. Yhdistys pyrkii myös aktiiviseen vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä liittymismaksun maksanut perustutkintoa suorittava Itä-Suomen yliopiston läntisen teologian pääaineopiskelija tai läntisen teologian sivuaineopiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Alumnijäseneksi voidaan hyväksyä opiskeluaikanaan yhdistykseen kuulunut jäsen tai henkilö, joka on suorittanut teologisen tutkinnon Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa tai Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka
on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Jäsenen on erottava sen lukukauden päätyttyä, kun hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa, tai tutkinnon, jonka kokonaisuuteen läntisen teologian sivuaineopinnot ovat sisältyneet. Muutoin hänet erotetaan yhdistyksestä. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja yhdistyksen kannattaja- ja alumnijäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaisen jäsenen liittymis- ja jäsenmaksu kattaa koko opiskeluajan, kannattavilta- ja alumnijäseniltä perittävä maksu on vuotuinen. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten vastuualueista päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus täydentää tarvittaessa hallituksen jäsenten vastuualuejakoa ja ottaa ulkopuoleltaan tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai ilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on järjestettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla, alumni- ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistykseen kuulumattomien henkilöiden läsnäolo-oikeudesta yhdistyksen kokouksissa päättää kokouksen puheenjohtaja.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet annetuista äänistä, ellei näistä säännöissä tai yhdistyslaissa muuta määrätä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan julkisesti yhdistyksen ilmoitustaululla, Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa läntisen teologian osastossa.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.